Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot het leveren van een dienst is gesloten.
– Overeenkomst: de schriftelijke afspraak tussen de opdrachtgever en Hartelijk Gefaciliteerd over een dienst met een prijs die daarbij is overeengekomen.
– Dienst: de activiteit die door Hartelijk Gefaciliteerd wordt verleend aan de opdrachtgever zoals omschreven in de overeenkomst. Indien een inschrijving heeft plaatsgevonden voor een open training of als een dienst betrekking heeft op een in-company training en deze verspreid is over meerdere dagen of anderszins er een dienst is overeengekomen voor langere tijd of meerdere dagen, dan heeft de dienst betrekking op alle dagen die zijn overeengekomen in de overeenkomst. De overeenkomst gaat in op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Hartelijk Gefaciliteerd.
2. Er kan worden gekozen om de algemene voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk te verklaren. Dit dienst schriftelijk en expliciet te worden vastgelegd. In alle andere gevallen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training(en)
1. Inschrijving voor de door Hartelijk Gefaciliteerd te verzorgen open trainingen vindt plaats door het inzenden van een inschrijfformulier.
2. Hartelijk Gefaciliteerd bevestigt deze inschrijving schriftelijk.
3. Na deze schriftelijke bevestiging door Hartelijk Gefaciliteerd
is de inschrijving definitief en is de overeenkomst tussen partijen over de geleverde dienst gesloten.
4. De inschrijving kan betrekking hebben op één (1) of meerdere dagen. De overeenkomst heeft betrekking op alle dagen waarvoor de opdrachtnemer zich heeft ingeschreven.

Artikel 4. Prijzen
1. Bij de totstandkoming van een overeenkomst gelden de prijzen, zoals vermeld op internet op de plek waar de deelnemer zich heeft ingeschreven.
3. In de prijzen zijn de kosten voor het trainings- of workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Als op een training of workshop btw van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief btw en worden inclusief btw in rekening gebracht.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 5. Betaling
1. Nadat er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de opdrachtgever en Hartelijk Gefaciliteerd stuurt Hartelijk Gefaciliteerd een factuur met betrekking tot afgesproken prijs voor de overeengekomen dienst. De factuur dient te worden betaald uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt per bancaire overschrijving.
2. Indien de opdrachtgever de factuur niet voldoet binnen de gestelde betalingstermijn stuurt Hartelijk Gefaciliteerd een herinnering van de factuur. Indien deze niet wordt voldaan stuurt Hartelijk Gefaciliteerd een tweede herinnering.
3. Indien de opdrachtgever ook deze tweede herinnering niet voldoet schakelt Hartelijk Gefaciliteerd een incassobureau in. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.
4. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag. De factuur wordt met deze kosten opgehoogd.

Artikel 6. Uitstellen levering dienst door Hartelijk Gefaciliteerd
1. Bij overmacht door ziekte of iedere andere onvoorziene omstandigheid waarbij er een aanleiding of noodzaak is tot het uitstellen van de levering van de overeengekomen dienst zoals beschreven in de overeenkomst heeft Hartelijk Gefaciliteerd het recht om de dienst later te leveren indien mogelijk.
2. Hartelijk Gefaciliteerd verplicht zich om de opdrachtnemer zo snel als mogelijk  van deze  onvoorziene omstandigheid op de hoogte te stellen en een alternatief aan te bieden om de dienst op een later tijdstip te leveren.
3. De opdrachtnemer zal een tegoedbon ontvangen van Hartelijk Gefaciliteerd. Dit is een schriftelijk bevestiging van de levering van een dienst op een later tijdstip door Hartelijk Gefaciliteerd.
4. Gedane betalingen zullen niet worden gerestitueerd indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden door overmacht.

Artikel 7. Annulering of uitstellen levering dienst door de opdrachtgever
1. In alle gevallen is eerst artikel 6 van toepassing, pas dan dit artikel 7.
2 Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk bij schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande ingangsdatum van de overeengekomen te leveren dienst(en).
3 Bij annulering vanaf vier (4) tot twee (2) weken voor de ingangsdatum van de overeengekomen dienst wordt 25% van het verschuldigde bedrag (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf twee (2) weken tot één (1) week voor ingangsdatum van de overeengekomen dienst zal 50% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste trainings- of workshopdag is het volledige bedrag verschuldigd.
4 Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst na aanvang van een dienst, een training of workshop is niet mogelijk.
5 De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing. Deze gaat in op het moment dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.
6 Hartelijk Gefaciliteerd zal per situatie beoordelen of een bedrag in rekening zal worden gebracht zoals beschreven in lid 1 t/m 4. Omwille van klantvriendelijkheid en billijkheid kan Hartelijk Gefaciliteerd een tegoedbon aanbieden om de dienst op een later moment alsnog af te nemen. Hartelijk Gefaciliteerd kan de opdrachtgever verplaatsen naar een andere datum indien dit een inschrijving voor een open training betreft en deze open training op een andere datum ook plaats vindt. Dit is geheel ter beoordeling aan Hartelijk Gefaciliteerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Hartelijk Gefaciliteerd is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training of workshop van Hartelijk Gefaciliteerd of de annulering van de trainings- of workshopovereenkomst door Hartelijk Gefaciliteerd, tenzij aan Hartelijk Gefaciliteerd opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Training- of workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training of workshop blijven intellectueel eigendom van Hartelijk Gefaciliteerd en worden ter beschikking gesteld voor gebruik aan degenen aanwezig bij een training, workshop of andere overeengekomen dienst
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hartelijk Gefaciliteerd is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainings- of workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke andere dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10. Vervanging trainer of facilitator
Hartelijk Gefaciliteerd is te allen tijde gerechtigd een trainer of facilitator of iemand anders door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere trainer of facilitator. Uiteraard met zoveel als mogelijk het behoud van de kwaliteit van de ingezette persoon.

Artikel 11. Klachtenprocedure
1. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij annet@hartelijkgefaciliteerd.nl
2. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd.
3. De klacht wordt in eerste instantie afgehandeld door de directie van Hartelijk Gefaciliteerd. Hartelijk Gefaciliteerd zal binnen 14 dagen schriftelijk reageren op de klacht.
4. Indien nodig zal er een onafhankelijke partij worden ingeschakeld die bemiddeld bij de klachtafhandeling. De kosten voor de afhandeling van de klacht zijn voor de partij die de klacht indient.
5. Alle informatie rondom klachten worden nooit openbaar gemaakt door Hartelijk Gefaciliteerd of door een opdrachtnemer.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
Hartelijk Gefaciliteerd gaat vertrouwelijk om met informatie van onze opdrachtgevers en verstrekken geen informatie van onze opdrachtgevers aan derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Hartelijk Gefaciliteerd en overeenkomsten tussen Hartelijk Gefaciliteerd en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij de wet anders voorschrijft.